Giải thể thao thiện nguyện trực tuyến: “VATM vui khỏe – Chia sẻ ấm áp tới biên cương”