Hội nghị phổ biến Phương thức bay PBN mới và rút kinh nghiệm công tác phối hợp hiệp đồng bảo đảm an toàn bay