Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Công an thành phố Hồ Chí Minh