Kiểm soát viên không lưu

Kiểm soát viên không lưu: Nghề không được phép sai lầm

Kiểm soát viên không lưu: Nghề không được phép sai lầm

Cũng ngồi phòng lạnh, bàn giấy, máy tính nhưng đó là những nhân viên văn phòng quái kiệt. Nghề kiểm soát viên không lưu (KSVKL) không có chỗ cho sai lầm. Chỉ một sơ xẩy nhỏ, sự nghiệp tan... Xem chi tiết