Nâng cao hiệu quả công tác đầu tư tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam