NAVBLUE – VATM: Tổ chức huấn luyện sử dụng phương thức bay mới do NAVBLUE thiết kế cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất