Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao năm 2020 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.