Tập huấn "Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ ngành Giao thông Vận tải" – một chương trình hữu ích.