Tham gia Hội nghị đối thoại với chủ đề “Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội”