Thành lập Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay