Tính bền vững về môi trường là chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh ATM toàn cầu 2024