Chương trình Vui Tết Thiếu nhi của con em CBCNV thuộc Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không