Công ty Quản lý bay miền Nam: Tổ chức thành công Đại hội Điểm Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2019