Chi đoàn Văn phòng Tổng công ty tổ chức Đại hội điểm - Bí thư Đoàn TCT tham dự và phát biểu chỉ đạo