Đoàn thanh niên Tổng công ty dự lễ khánh thành và bàn giao lớp học tình thương