Đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý luông không lưu: Đại hội Chi đoàn Khối Cơ quan nhiệm kỳ 2019 – 2022 và Lễ trưởng thành Đoàn năm 2019