Đoàn thanh niên Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay ra quân hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6/2015.