Triển khai thực hiện Chỉ thị 3012/CT-QLB và chuyển đổi khai thác AFTN/AMHS tại các đài KSKL địa phương – Công ty Quản lý bay miền Trung