Trung tâm Dịch vụ thương mại quản lý bay tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2013