Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013