Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng