VATM: Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020