VATM: Bổ nhiệm các cán bộ của Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện nghiệp vụ quản lý bay