VATM lọt vào Top 4 Giải thưởng IHS Jane’s ATC Award 2017 của CANSO