VATM tham dự Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban ANSP Châu Á – Thái Bình Dương