Xây dựng phương án chuyển đổi khai thác hệ thống VCCS mới tại Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh