Yếu tố con người và văn hóa không xử phạt – Một yếu tố của văn hóa an toàn