Công ty Quản lý bay miền Bắc: kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể và cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2020