Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết Quy chế phối hợp