Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn