Đại hội Công đoàn Bộ phận Văn phòng Công ty tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028