Hội nghị Ban chấp hành phiên đầu tiên sau Đại hội Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Bắc khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028