Hội nghị kiểm tra công tác Tài chính Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc năm 2021