Hội nghị kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc đối với hai tổ chức công đoàn trực thuộc