Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Bộ phận Đài Kiểm soát không lưu Cát Bi nhiệm kỳ 2023-2028