Công đoàn Công ty QLBMB tổ chức Hội thao cấp cơ sở năm 2023