02 Kiểm soát viên không lưu là Kíp phó của Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội được kết nạp Đảng đợt 7/11