Chi bộ Đài Kiểm soát không lưu Vinh kết nạp đảng viên mới