Chi bộ Kiểm soát đường dài - Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức kết nạp đảng viên