Chi bộ Trung tâm hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn miền Bắc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới