Đại hội Đảng bộ bộ phận Văn phòng Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025