vi vi

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Địa chỉ : 6/200 Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại : +84243.8271513-+84243.8271514-+84243.8271833

Fax : +84243.8272597

Website : www.vatm.vn

Sơ đồ đường đi

Nội dung góp ý sẽ được gửi đến các địa chỉ email dưới đây :

STT Họ và tên Chức vụ Email Số điện thoại
1 Nguyễn Văn Tiến Trưởng Ban Biên tập nvtien@vatm.vn
2 Hoàng Trung Kiên Chánh Văn phòng Tổng công ty kienht@vatm.vn
3 Ban Biên tập Ban Biên tập banbientap@vatm.vn