vi vi

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Địa chỉ : 6/200 Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại : +84243.8271513-+84243.8271514-+84243.8271833

Fax : +84243.8272597

Website : www.vatm.vn

Sơ đồ đường đi

Nội dung góp ý sẽ được gửi đến các địa chỉ email dưới đây :

STT Họ và tên Chức vụ Email Số điện thoại
1 Phạm Việt Dũng Chủ tịch HĐTV dungpv@vatm.vn
1 Pham Viet Dung Chairman dungpv@vatm.vn
2 Đoàn Hữu Gia Tổng Giám đốc doanhuugia@vatm.vn
2 Doan Huu Gia Director General doanhuugia@vatm.vn
3 Lê Quốc Khánh Phó Tổng Giám đốc lequockhanh@vatm.vn
3 Le Quoc Khanh Deputy Director General lequockhanh@vatm.vn