Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2021