Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc sơ kết Công tác Đảng 6 tháng đầu năm