Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 tại Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc