Kiểm soát viên không lưu Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội được kết nạp Đảng đợt 19/05