Liên chi bộ khu vực ACC thuộc Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức về nguồn tại ATK Định Hóa