Tổ chức thành công Hội nghị Đối thoại định kỳ tại Công ty Quản lý bay miền Bắc năm 2024