Trung tâm Quản lý luồng không lưu hưởng ứng cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”