Trao quyết định chuẩn y bổ sung các chức danh Ban chấp hành Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc nhiệm kỳ 2020-2025